top of page

لینک های مفید

Modern Office

دفاتر مرتبط

در اینجا پیوندهای برخی موسسات و دفاتر مرتبط را پیدا میکنید که ممکن است به شما کمک کند

Female Students

  بورسیه ها

در اینجا ممکن است برخی از موسساتی که بورسیه های بین المللی ارائه می دهند را بیابید

یادگیری زبان ترکی

چند فیلم برای شروع یادگیری زبان ترکی 

Chalkboard with Different Languages

مورد نحوه نوشتن نامه درخواست 

در اینجا می توانید نمونه فرم درخواست را پیدا کنید.

Document with Pen
Books

پیوندهای دیگر

در اینجا پیوندهای مفیدی در مورد محل کار ، مکان مناسب برای یافتن محل اقامت مناسب و یا درخواست بودجه پیدا کنید

bottom of page