top of page

لینک های مفید
دفاتر مرتبط

در اینجا پیوندهای برخی موسسات و دفاتر مرتبط را پیدا میکنید که ممکن است به شما کمک کند

UNHCR Turkey

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ، آژانس پناهندگان سازمان ملل ، یک سازمان جهانی است که به نجات جان ، حفظ حقوق و ساختن آینده ای بهتر برای پناهندگان ، جوامع آواره

اجباری و افراد فاقد تابعیت اختصاص داده شده است

UNHCR Turkey صفحه اصلی

چطور درخواست کمک کنیم؟

اداره کل اداره مهاجرت وزارت امور داخله (بخش مهاجرت ترکیه)

اداره کل اداره مهاجرت وزارت امور داخله (بخش مهاجرت ترکیه) اولین قدم برای درخواست پناهندگی ، درخواست اقامت یا اجازه کار در ترکیه است. در اینجا اطلاعات بیشتری پیدا کنید

اداره کل اداره مهاجرت وزارت امور داخله صفحه اصلیدرخواست اداره اقامت مهاجرت
اقامت
مجوز کار
ویزا

حفاظت بین المللی

اداره کل مراکز مراقبت های بهداشتی پناهندگان

در اینجا ممکن است  اداره کل مراکز مراقبت های بهداشتی مهاجر سلامت مهاجرت بهداشت اطلاعات بیشتری را بیابید

صفحه اصلی وزارت بهداشت مهاجرت

مراکز درمانی مهاجر در استانبول

مراکز درمانی مهاجر در ازمیر

CFI's Secular Rescue Guides

در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد پناهندگی و مهاجرت برای ایالات متحده ، کانادا و کشورهای اروپایی کمک های مالی ، کمک ها ، کمک های مالی ، برنامه های کمک و سازمان ها پیدا کنید

پناهندگی و مهاجرت

صندوق ها ، کمک ها ، کمک های مالی ، برنامه های کمک و سازمان ها

bottom of page