top of page

من به عنوان متقاضی اعلام می کنم اطلاعاتی که در این فرم ارائه داده ام صحیح  و واقعی است.

 

اطلاعات شخصی من در چارچوب برنامه کمک به پناهندگان آتئیست به انجمن آتئیست (از این به بعد A.D 

نامگذاری خواهد شد) منتقل می شود. حتی اگر من حق استفاده از خدمات A.D را داشته باشم ، A.D در هر شرایط مشکوکی می تواند در صورت لزوم حقوق من را ارزیابی و لغو کند. من با پردازش و استفاده A.D  از داده های شخصی من ، از جمله ضبط صدا و فیلم مورد نیاز ، به روشی که مستقیماً مربوط به هدف عملیاتی برنامه کمک به پناهندگان آتئیست باشد ، موافقم.

 

من با دستورالعمل های صدور اسناد و شرایط صدور اسناد A.D  مطابقت و هماهنگی خواهم داشت. من مکالمات خود با A.D را بدون اجازه A.D  هیچ کجا و  با هیچکس به اشتراک نمی گذارم. من اسناد یا اطلاعات جعلی را ارائه نخواهم کرد و هرگونه اطلاعات لازم برای ارزیابی ها را به A.D ارائه خواهم کرد و در صورت  ارائه و اظهار نادرست ، سود مالی  به دست آورده ام از A.D را پس خواهم داد. من می پذیرم و متعهد می شوم که   A.D مسئولیت هیچ گونه پیامد حقوقی ناشی از اطلاعات نادرست داده شده به A.D   را نمی پذیرد و من  A.D را مسئول  هیچ گونه پیامد حقوقی نخواهم دانست.

bottom of page